Dette bør du vite om ultralyd

alt du trenger å vite om ultralyd

Trygghet for mor og barn

Alle gravide får tilbud om ultralyd rundt uke 18 i svangerskapet for å anslå svangerskapslengde og termindato, men også for å sjekke fosterets utvikling og anatomi. Foster, morkake og mengden fostervann blir nøye undersøkt.

Hva er ultralyd

Ultralyd er lydbølger som har så høy frekvens at voksne ikke kan høre dem. Under spesielle forutsetninger kan barn faktisk være i stand til å høre dem. Ultralyd brukes om bølger som har et svingetall over 20 000 Hz.

Medisinsk brukes ultralyd til undersøkelser av indre organer og fosterdiagnostikk. På slutten av 1970-tallet ble ultralyd tilbudt kvinner som av ulike grunner hadde økt risiko i svangerskapet. Det var først senere dette ble et tilbud for alle gravide kvinner rundt 18. svangerskapsuke. Det kan i spesielle tilfeller også være behov for tilbud om tidlig ultralyd.

Hvordan foregår undersøkelsen

Ultralyd
Ultralydundersøkelsen er helt frivillig, og det gjør ikke vondt

Undersøkelsen blir utført av jordmor med videreutdanning i ultralyddiagnostikk eller en lege, og tar ca 30 minutter. Under en ultralydundersøkelse sendes lydbølger inn i kroppen via et lydhode.

Disse lydbølgene blir reflektert av foster, navlesnor og morkake tilbake til lydhodet. Ved hjelp av en datamaskin omdannes disse lydbølgene til et gråskalabilde som ses på ultralydskjermen i 2D. Seinere i svangerskapet har man også muligheten til å ta 3D-bilder og 4D-video av barnet hos dem som tilbyr det.  Det er ikke påvist at denne typen undersøkelser er skadelig for fosteret.

Transvaginal vs. transabdominal ultralyd

Det finnes i hovedsak to ulike måter å gjennomføre en ultralyd på, helt avhengig av hvor langt svangerskapet har kommet.

Transvaginal ultralyd gjøres 1.trimester (4-12 uker) gjennom bruk av et lydhode som føres inn i skjeden.

Transabdominal ultralyd gjøres ved rutinekontrollen i 2.trimester (18-20 uker) og skjer gjennom bruke av et lydhode som føres over buken.

Hva ser man etter

Ultralyd

Ved rutinemessig ultralydundersøkelse rundt uke 18

Fosterets alder og termin

Det tas utgangspunkt i dato for siste menstruasjon, men gjennom ultralydundersøkelse kan man beregne fosterets alder mer nøyaktig gjennom å se størrelsen på det. Grunnen til at man vil vite det så nøyaktig som mulig, er for å kunne vurdere vekst og utvikling hos fosteret.

Dette igjen er et grunnlag for hvordan man håndterer tilstander som tidlig fødsel og svangerskap som går over tida, også kalt overtidig svangerskap.

Når man føder til termin, betyr det at fødselen inntreffer mellom 21 dager før termindato og 14 dager etter termindato. Ca 90 % av alle gravide føder innenfor denne perioden og

 6 % av de gravide føder på selve termindatoen

Ett eller flere fostre

Ved en ultralydundersøkelse kan man se om det er ett eller flere fostre. Mistanken kommer ofte ved at kvinnens mage vokser mer enn vanlig.

Dersom det er flere fostre (flerlingesvangerskap), følges de nøye opp gjennom svangerskapet gjennom hyppigere kontroller og oppfølging av spesialist. Dette gjør man for å følge med på fostrenes vekst og utvikling.

i 2016 var det 918 tvillingfødsler og 4 trillingfødsler av totalt ca 58 000 fødsler.

Morkakens plassering i livmoren

Ultralyd i svangerskapet

Ved ultralydundersøkelse av morkaken ser man om morkaken ligger nær fødselskanalen. En forliggende morkake som dekker fødselskanalen helt eller delvis, vil være til hinder for vaginal fødsel.

Dersom man avdekker dette rundt uke 18, vil du bli kalt inn til ny undersøkelse senere i svangerskapet, normalt uke 32.

Normalt sett vil morkakens avstand til fødselskanalen øke etter hvert som livmoren vokser, og gjøre vaginal fødsel mulig. Om den ikke har blitt med livmoren oppover innen uke 32, og fortsatt dekker fødselskanalen helt eller delvis, må barnet forløses ved hjelp av keisersnitt litt før termin. I tillegg vil man kunne oppleve blødninger under svangerskapet.

Dersom du skulle oppleve blødninger under svangerskapet fordi morkaken ligger over fødselskanalen, kontakter du fødeavdelingen ved ditt sykehus, og så vil de hjelpe deg.

Fosterets utvikling

I utgangspunktet utvikler de fleste fostre seg normalt, men i visse tilfeller avdekkes det utviklingsavvik hos fosteret. Misdannelser i nervesystemet, hjertet og bukorganene kan påvises tidlig.

Dersom jordmor eller lege under undersøkelsen avdekker avvik i utviklinga, er de pliktige å informere den gravide. Det er da nødvendig med flere ultralydundersøkelser og oppfølging fra medisinsk personell.

Ved ultralyd i svangerskapets 3 første måneder

Ultralyd i svangerskapet

For noen kvinner kan det være nødvendig med tidlig ultralyd i løpet av de tre første månedene av svangerskapet, også kalt 1.trimester. De gangene man oftest tar i bruk tidlig ultralyd, er enten ved mistanke om spontanabort eller fordi svangerskapet fyller kriteriene for mulig arvelig sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret (fosterdiagnostikk).

Spontanabort

Dersom kvinnen har blødninger med/uten smerter i nedre del av magen kan det mistenkes spontanabort.

Spontanabort deles inn i tre ulike typer: truende abort, uungåelig abort og komplett abort.

Truende abort: blødning fra skjeden før uke 22 i et svangerskap.

Uungåelig abort: det kommer mye friskt blod fra skjeden, og kvinnen har hat ofte krampelignende smerter nederst i magen. Rester av svangerskapet kan ses som klumper og hinnerester i blodet.

Komplett abort: blødningen stopper raskt, og kvinnen mister fornemmelsen av å være gravid.

Hensikten med ultralydundersøkelsen er å høre om fosterets hjerte slår, og på bakgrunn av dette vurdere videre tiltak/behandling.

Fosterdiagnostikk

Kvinner som har økt risiko for å få et foster med alvorlig arvelig sykdom eller utviklingsavvik får tilbud om tidlig ultralyd i uke 11-14. Denne gjennomføres samtidig med at man tar blodprøve av mor.

Hensikten med ultralydundersøkelsen her er å kunne beregne sannsynligheten for  kromosomavvik hos fosteret gjennom måling av nakkefolden. Er denne større enn normalt, kan det være tegn på kromosomavvik hos fosteret. Disse kromosomavvikene kan gi seg utslag i for eksempel Downs syndrom.

Man kan også ved hevelse av nakkefolden oppdage andre tilstander hos fosteret, som hjertefeil.

Kriterier for tidlig ultralyd

  • Kvinner som er 38 år eller eldre ved termin
  • dersom kvinnen eller partneren har fått et barn eller foster med utviklingsavvik eller alvorlig sykdom
  • dersom det er økt risiko for alvorlig sykdom hos kvinnen eller partneren.
  • dersom kvinnen bruker medisiner som kan forårsake utviklingsavvik hos fosteret
  • dersom tidligere ultralydundersøkelse har funnet tegn til utviklingsavvik hos fosteret
  • dersom livssituasjonen til kvinnen/paret ikke er forenlig med den belastningen det medfører å få et sykt eller funksjonshemmet barn.

For å få en fosterdiagnostisk ultralydundersøkelse, må du henvises. Dette gjøres enten av fastlegen din, jordmor, avdeling for medisinsk genetikk eller avdeling for fostermedisin. Du blir så kalt inn til ultralyd i uke 11-14.

 

Kilder:

Helsedirektoratet

Store medisinske leksikon

Norsk Helseinformatikk

Jordmornytt.no

Helsenorge.no

ultralydjordmoren.no